Voor borduren van bedrijfskleding caps & badges.

Wij borduren op uw eigen kleding
maar ook op door ons geleverde kleding
en al uw andere textiel.
Wij berekenen geen borduurkaart.

 
 
 • blouse_met_borduring_borst.jpg
 • bmw.jpg
 • borduur-klein-TEKST.jpg
 • brabant-sjaal6.jpg
 • cap_met_borduring.jpg
 • diagonaal_sjaal.jpg
 • FOTO_BREIMACHINE_STOLL.jpg
 • Machinale_Brei_150x0.jpg
 • Mercedes-AMG-cap.jpg
 • MOTTO_SJAAL_CARNAVAL.jpg
 • muts_fantasie_steek_7_deling.jpg
 • muts_paping.jpg
 • muts_pompoen_7_deling_voorbeeld.jpg
 • muts_wol_met_borduring.jpg
 • Polo-LS-Automerken.jpg
 • ricoma_borduurmachine.png
 • ricoma_borduur_machine.jpg
 • rugborduring.jpg
 • rugborduring_harley.jpg
 • schort.jpg
 • sjaal_brabant_met_borduring.JPG
 • sjaal_dubbel_met_tekst.JPG
 • sjaal_kampioen.jpg
 • SNAPBACK_EN_BORDURING.jpg
 • snapback_met_borduring.jpg
 • snapback_navy-rood.jpg
 • stoll_brei.jpg
 • Strickmaschine_klein-TEKST.JPG
 • _sjaal_wedstrijd.jpg
 
 

Breifabriek JO-JO
Mutsen en shawls volgens uw wens.

 Gebreide mutsen en shawls met
ingebreide dessins in eigen modellen.
In grof of fijn breisel, acryl of andere garens.(vanaf 24 stuks)

 
 
 

 

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Breda, onder nummer 41/1997

1. Algemeen

Op onze aanbiedingen en/of overeenkomsten zijn deze voorwaarden volledig van toepassing. Toepasselijkheid van de voorwaarden van de wederpartij wordt uitgesloten zelfs indien in die voorwaarden van de wederpartij toepasselijkheid van onze voorwaarden wordt afgewezen.

2. Aanbieding en prijs

  a. Al onze offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen.

  b. Onze prijzen zijn netto in euro’s exclusief B.T.W.

  c. Wij zijn gerechtigd een verhoging van kostprijsfactoren in rekening te brengen voor overeenkomsten die op het moment van die verhoging niet of slechts gedeeltelijk zijn uitge­voerd. Indien de prijsverho­ging meer bedraagt dan 10% heeft de wederpartij het recht de overeen­komst te ontbinden.

3. Levering

  a. Levering van orders een bedrag van Eur. 550,00  waarde te boven gaand, geschiedt franco huis tenzij anders is overeengeko­men. In ieder geval geschiedt het transport van de goederen voor risico van de wederpar­tij, ook al geschiedt de verzending franco.

  b. Levertijden worden naar beste weten opgegeven, zijn onverbin­dend. Overschrijding, om welke reden ook, geeft geen aanspraak op schade­vergoeding.

  c. Deelleveringen zijn toegestaan. Deze zullen worden geacht ingevolge afzonderlijke overeenkomst te zijn gedaan, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

4. Overeenkomsten

  a. Voor door de wederpartij gewenste wijzigingen of aanvullingen in de overeenkomst is onze schriftelijke goedkeuring vereist. Indien een wijziging of aanvulling leidt tot meerwerk kunnen de daaraan verbon­den meerkosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

  b. Tenzij in deze voorwaarden anders is vermeld, kan een overeenkomst niet eenzijdig door de wederpartij worden geannuleerd. Indien wij in onderling overleg annulering overeenkomen, zijn wij gerechtigd vergoeding te vorderen van alle door ons voor de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten waaronder kosten van derden, van voorbe­reiding en vergoeding voor gederfde winst, een en ander onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

  c. In geval de bij overeenkomst afgesproken tijd door toedoen van een van partijen wordt overschreden heeft de andere partij het recht de overeenkomst na schriftelijke sommatie en ingebrekestelling op een termijn van acht weken waarbinnen de in verzuim zijnde partij alsnog aan haar verplichtingen kan voldoen, geheel c.q. gedeeltelijk te ontbinden tenzij de overschrijding uitsluitend niet essentiële onderdelen betreft.

  d. In geval uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij binnen een kortere termijn is voltooid als overeengekomen, zijn de verbonden meerkosten voor rekening van de wederpartij.

  e. De wederpartij verklaart en staat er jegens ons voor in dat zij bij de nakoming van de overeenkomst niet in strijd handelt met enig recht van licentie of ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij vrijwaart ons uitdrukkelijk en is gehouden ons iedere schade volledig te vergoeden, waaronder kosten van rechtsbijstand, die wij lijden tengevolge van het door de wederpartij in strijd handelen met het hier bepaalde.

5. Overmacht

  a. In geval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert zijn wij bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat dit aan de wederpartij enig recht geeft op schadevergoeding.

  b. Onder overmacht worden begrepen alle omstandigheden die de normale bedrijfsgang van ons verstoren waaronder begrepen het niet of niet tijdig ontvangen van de voor de nakoming van onze verplichtingen nodige zaken en gegevens van toeleveranciers, werkstakingen en belemmerende overheidsmaatregelen alsmede oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, uitsluitingen, bijzondere weersom­standigheden, algemeen gebrek aan grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten waaronder arbeidskrachten en energie, stagnatie bij toeleve­ranciers en andere derden waarvan wij afhankelijk zijn waaron­der werkstakingen en uitsluitingen bij die derden en algemene ver­voers- en/of transportproblemen alsmede iedere andere omstandigheid welke buiten onze macht ligt en de uitvoe­ring van de overeen­komst bemoei­lijkt.

  c. Indien wij tengevolge van overmacht de uitvoering van de overeenkomst slechts gedeeltelijk kunnen nakomen is de wederpartij ons een evenre­dig gedeelte van de totaalprijs verschuldigd.

6. Opschorting

  a. Wij zijn bevoegd onze nakoming van de overeenkomst op te schorten onverminderd ons recht op schadevergoeding:

    -indien betaling vooruit is bedongen tot de dag waarop die betaling is ontvangen;

    -indien betaling contant is bedongen c.q. verlangd en wij geen zekerheid hebben dat die betaling op de overeenge­komen tijd zal geschieden, tot de dag waarop die zekerheid is ontvangen;

    -wij zijn gerechtigd onze nakoming op te schorten in geval de wederpartij in tijdige betaling van enig aan ons opeisbaar ver­schuldigd bedrag of enige andere op hem rustende verplichting jegens ons danwel enig in samenwerking met ons te verrichten feitelijke handeling, in verzuim is en overigens indien ons omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen en wel tot het tijdstip dat de wederpartij al het aan ons verschul­digde heeft voldaan en het verzuim is gezuiverd.

7. Beëindiging overeenkomst

  a. Onze vorderingen zijn onmiddellijk opeisbaar:

    -indien na het sluiten van de overeenkomst aan ons omstandigheden ter kennis zijn gekomen die ons goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan haar verplichtingen zal voldoen;

   -indien wij de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst hebben gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft danwel onvoldoende is.

  b. Indien zich omstandigheden voordoen bij de uitvoering van de overeen­komst welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk danwel bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt of dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

8. Aansprakelijkheid

  a. Reclames terzake van de nakoming door ons van de overeenkomst dienen onverwijld en nimmer later dan 10 werkdagen na de oplevering c.q. nadat de wederpartij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken schriftelijk bij aangetekende brief aan ons te worden gedaan. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstem­ming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Reclames op andere wijze gedaan of medegedeeld aan een derde worden door ons niet erkend of in behandeling genomen.

  b. Iedere aansprakelijkheid onzerzijds voor enige schade is uitgesloten, waaronder medebegrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst of persoonlijke ongevallen. Wij zijn voorts in geen geval aansprakelijk voor schade wegens verlies van gegevens of bescheiden of schade wegens door ons gegeven inlichtingen, een en ander tenzij dwingend recht zich hiertegen verzet in welk geval onze aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen wij de wederpartij ingevolge de gesloten overeenkomst in rekening hadden kunnen brengen, zulks met een maximum van Eur.25.000,--.

  c. De wederpartij zal jegens ons geen aanspraken kunnen doen gelden nadat de wijze waarop de overeenkomst door ons is nagekomen door de wederpartij kennelijk is geaccepteerd. Het recht van de wederpartij schadevergoeding te vorderen vervalt c.q. verjaart ten aanzien van alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten na verloop van een termijn van één jaar nadat de schade bij de wederpartij bekend is geworden danwel in redelijkheid bekend had kunnen zijn.

  d. Wij zijn jegens de wederpartij nimmer aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt ingevolge aanspraken van derden waaronder begrepen eigen personeelsleden. De wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de door ons verstrekte inlichtingen en geleverde goederen. Indien wij worden aangesproken door derden als hierboven bedoeld, vergoedt de wederpar­tij de ons hieruit voortvloeiende kosten en schade waaronder begrepen redelijke kosten van rechtsbijstand.

  e.  Door het plaatsen van een opdracht verklaart de wederpartij en staat er jegens Jo-Jo voor in dat Jo-Jo bij nakoming van de opdracht niet in strijd handelt met enig recht van licentie of ander interlectueel eigendomsrecht van derden.

De wederpartij vrijwaart Jo-Jo uitdrukkelijk en is gehouden iedere schade volledig te vergoeden, waaronder de kosten van rechtsbijstand,die wij lijden tengevolge van het door de wederpartij in strijd handelen met het hier bepaalde.

9. Betaling

  a. Hetgeen de wederpartij ons op grond van de overeenkomst verschuldigd is, kunnen wij te onzer keuze bij levering, deellevering of bij wijze van voorschot in rekening brengen.

  b. Betaling geschiedt binnen acht dagen na factuurdatum. Ook in geval betaling na of bij de levering is overeengekomen, zijn wij gerechtigd alsnog betaling contant en bij voorschot te verlangen indien ons omstandigheden betreffend de financiële toestand van de wederpartij bekend worden, welke, indien deze bij het accepteren van de opdracht bekend zouden zijn geweest, voor onze aanleiding zouden zijn geweest contante betaling ineens te bedingen.

  c. Na het verstrijken van een termijn van acht dagen na factuurdatum is de wederpartij, in geval van niet-betaling, in verzuim. De wederpar­tij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbaar bedrag ons de wettelijke rente verschuldigd met een minimum van 1% per maand of gedeelte van een maand.

  d. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling of de aanvraag hiervan van de wederpartij zijn alle ver­plichtingen van de wederpartij jegens ons onmiddellijk opeisbaar.

  e. Betaling geschiedt zonder korting of verrekening behoudens voorzover dwingend recht zich hiertegen verzet.

  f. Betaling van de wederpartij strekt vooreerst ter afdoening van kosten, vervolgens van rente en tenslotte van open­staande facturen te beginnen met die welke het langst uit­staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

  g. Is de wederpartij in gebreke of verzuim met nakoming van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrij­ging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. In ieder geval is de wederpartij hiervoor aan ons verschuldigd een bedrag van 15% van de hoofdsom met rente met een minimum van € 250,--. Deze kosten zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar zodra wij de vordering ter incasso uit handen hebben gegeven. Indien wij aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

  h. De wederpartij is aan ons de door ons gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties waaronder de werkelijk door ons gemaakte kosten van advocaten en deurwaarder, tenzij deze onredelijk zijn. Dit geldt alleen indien wij met de wederpartij, met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate, in het ongelijk wordt gesteld.

10. Eigendomsvoorbehoud

   a. De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de wederpar­tij alle navolgende verplichtingen uit alle met ons gesloten overeen­komsten is nagekomen:

    -de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde zaak/zaken zelf,

    -eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de wederpartij van met ons gesloten overeenkomsten.

  b. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, zijn wij gerechtigd de zaken waarop het in lid a bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Voorzoveel nodig ver­schaft de weder­partij ons door deze machtiging de zaken waarop het in lid a bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij hem weg te halen of weg te doen halen en tot het op alle dagen en uren betre­den van het pand, perceel of de percelen waarin c.q. waarop die zaken zich bevinden.

11. Tolerantie

  a. Afbeeldingen, maten, gewichten en dergelijke voorkomend in de door ons afgegeven catalogi of prospectussen beogen slechts een algemene indruk te geven. Wijkt het geleverde af van deze afbeeldingen, maten, gewichten en dergelijke, heeft de wederpartij generlei recht om te reclameren.

  b. Van elke overeengekomen door ons te leveren hoeveelheid is een afwijking van 10% toegelaten. De wederpartij is verplicht genoegen te nemen met levering van 10% meer of minder dan overeengekomen is.

12. Garantie

  a. Indien wij door ons doorverkochte zaken verkopen met garantie, houdt zulks in - onverminderd het bepaalde in artikel 8a - dat die garantie gelijk is aan de garantie als aan ons door onze leveranciers ver­strekt. In ieder geval zal de garantieter­mijn tenzij anders overeen­gekomen niet langer dan zes maanden na levering bedragen.

  b. Onze garantieplicht omvat het kosteloos repareren, dan wel vervangen van door ons geleverde zaken of onderdelen, danwel zullen wij de wederpartij crediteren zonder dat deze aanspraak op schadever­goeding kan maken, zulks te onzer keuze, mits de betreffende zaken en/of onderdelen naar ons verzoek franco aan ons worden toegezon­den.

  c. Door het verstrijken van de garantietermijn eindigt elke verplichting van ons tot vrijwaring, elke aansprakelijkheid en iedere verplichting jegens de afnemer.

  d. De afnemer mag de betaling niet weigeren op grond dat wij onze garantieverplichting niet nakomen.

13. Geschillen

  a. Op al onze overeenkomsten en aanbiedingen is Nederlands recht van toepassing. 

  b. In afwijking van de wettelijke regels zal elk geschil worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van onze vestiging. Wij blijven bevoegd de wederpartij te dagvaar­den voor de volgens de wet of het internationaal recht bevoegde rechter.

  c. Voorzover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse is de Nederlandse tekst bij verschillen beslissend.